زمانى از روز براى خوردن ميوه بهتر است؟

زمانى از روز براى خوردن ميوه بهتر است؟
تصور رايج غلطى كه زياد با آن برخورد مى كنیم اين است كه خوردن ميوه قبل يا بعد از وعده غذايى باعث از دست رفتن مواد مغذى مى شود پس بهتر است با معده خالى ميوه بخوريد تا همه مواد مغذى آن جذب شود.
حقيقت اين است كه دستگاه گوارش شما به نحوى تكامل يافته است كه بيشترين جذب مواد مغذى را از مواد غذايى خورده شده انجام دهد.
معده ما مواد غذايى را در مقادير كم به داخل روده آزاد مى كند تا روده امكان هضم كامل را داشته باشد. روده كوچك كه محل اصلى جذب مواد مغذى است ٦ متر طول و ٣٠ متر مربع سطح براى جذب دارد. اين سطح جذب وسيع باعث مى شود كه توانايى جذب مواد مغذى توسط روده به اندازه ٢ برابر آنچه يك انسان در طول روز مصرف مى كند باشد.
نگران اين نباشيد كه ميوه را چه زمانى از روز مصرف كنيد، در هر زمان از روز، همه مواد مغذى آن جذب خواهد شد. هر زمانى در روز بهترين زمان براى مصرف ميوه است.