ابزار کاربر

ابزار سایت


آیا_وزن_هدف_همان_وزن_ایده_ال_است

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


آیا وزن هدف همان وزن ایده اxxل است؟

وزن ایده‌ال یا دلخواه بر دو اساس قابل تعریف است، یک معیار علمی که به عنوان محدوده وزن سلامت شناخته می‌شود و دو معیار زیبایی شناسی که بر اساس مطالعات آماری و رفتاری مطرح است. ولی کسی که اضافه وزن دارد معمولا نمی‌تواند و نباید که مقدار قابل توجهی وزن کم کند و لازم است که در چند مرحله و به صورت تدریجی به وزن دلخواه برسد. اپلیکیشن خورشاد در هر مرحله با تعیین یک وزن هدف علمی و منطقی یک برنامه برای کاربر طراحی ‌می‌کند. هرچند کاربر در صورت تمایل می‌تواند وزن هدف را شخصا انتخاب کند و اپلیکیشن بر اساس آن یک برنامه حدید طراحی می‌کند البته بر اساس اصول علمی.

آیا_وزن_هدف_همان_وزن_ایده_ال_است.1550491190.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:42 (ویرایش خارجی)