ابزار کاربر

ابزار سایت


berry

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
berry [2016/07/13 17:10]
pezhman
berry [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 9: خط 9:
 از خریدن توت های نرم، کدر و آنها که بسیار فشرده بسته بندی شده اند خودداری کنید. ​ از خریدن توت های نرم، کدر و آنها که بسیار فشرده بسته بندی شده اند خودداری کنید. ​
  
-{{ :​pic-berry.jpg?​direct |}}+{{:​pic-berry.jpg?​direct |}}
 ===== نگهداری ===== ===== نگهداری =====
  
berry.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)