ابزار کاربر

ابزار سایت


date

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
date [2016/07/09 12:59]
pezhman
date [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 3: خط 3:
  
 مبوه درخت خرما، بومی خاورمیانه می باشد. خرما از خانواده نخل می باشد. بخش گوشتی خرمای نارس سبز رنگ است. زمانی که می رسد به رنگ قهوه ای یا کهربایی در می آید. انواع خرما از لحاظ طعم، میزان شکر و استحکام با هم تفاوت دارند. آنها به صورت نرم، نیمه نرم و یا سخت طبقه بندی می شوند. بیش از ۱۰۰ نوع خرما وجود دارد و تنها چند نوع از آنها از لحاظ تجاری قابل توجه هستند. مبوه درخت خرما، بومی خاورمیانه می باشد. خرما از خانواده نخل می باشد. بخش گوشتی خرمای نارس سبز رنگ است. زمانی که می رسد به رنگ قهوه ای یا کهربایی در می آید. انواع خرما از لحاظ طعم، میزان شکر و استحکام با هم تفاوت دارند. آنها به صورت نرم، نیمه نرم و یا سخت طبقه بندی می شوند. بیش از ۱۰۰ نوع خرما وجود دارد و تنها چند نوع از آنها از لحاظ تجاری قابل توجه هستند.
-{{:​pic-date.jpg?​direct&​300 |}}+
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
  
 خرماهای گوشتی، نرم و خوش رنگ را انتخاب کنید. خرماهای گوشتی، نرم و خوش رنگ را انتخاب کنید.
 خرمای های کدر، خشک، کپک زده یا ترش شده را انتخاب نکنید. خرما هم ممکن است با هسته یا بدون هسته عرضه شود. خرمای های کدر، خشک، کپک زده یا ترش شده را انتخاب نکنید. خرما هم ممکن است با هسته یا بدون هسته عرضه شود.
 +{{:​pic-date.jpg?​direct |}}
 ===== آماده سازی ===== ===== آماده سازی =====
  
date.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)