ابزار کاربر

ابزار سایت


grape

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
grape [2016/07/13 17:12]
pezhman
grape [2016/07/13 17:20]
pezhman
خط 10: خط 10:
 انگورهای سفت، سالم، پوشیده شده با گرد خاکستری و آنهایی که محکم به خوشه متصل هستند را برای خرید انتخاب کنید. انگورهای سبزی که به زرد متمایل هستند شیرین ترند. ​ انگورهای سفت، سالم، پوشیده شده با گرد خاکستری و آنهایی که محکم به خوشه متصل هستند را برای خرید انتخاب کنید. انگورهای سبزی که به زرد متمایل هستند شیرین ترند. ​
 از خریدن انگورهای نرم، چروک، لکه دار و آنهایی که در محل اتصال به خوشه سفید هستند خودداری کنید. از خریدن انگورهای نرم، چروک، لکه دار و آنهایی که در محل اتصال به خوشه سفید هستند خودداری کنید.
-{{ :​pic-grape.jpg?​direct |}} +{{:​pic-grape.jpg?​direct |}} 
 ===== آماده سازی ===== ===== آماده سازی =====
  
grape.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)