ابزار کاربر

ابزار سایت


peach

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
peach [2016/07/09 12:58]
pezhman
peach [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 6: خط 6:
 هلو بافتی آبدار، شیرین و معطر دارد که عموماً سفت است و رنگی زرد یا سفید دارد. هلو بافتی آبدار، شیرین و معطر دارد که عموماً سفت است و رنگی زرد یا سفید دارد.
 هلو با بافت سفید رنگ تُردتر، شیرین تر و آبدارتر است. هلو با بافت سفید رنگ تُردتر، شیرین تر و آبدارتر است.
-{{:​pic-peach.jpg?​direct&​300 |}}+
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
  
خط 12: خط 12:
 هلوهای که پوست سبز، لکه دار با ترک یا سوراخ دارند را انتخاب نکنید. هلوهای که پوست سبز، لکه دار با ترک یا سوراخ دارند را انتخاب نکنید.
 هلو به راحتی فاسد میشود حتی اگر کامل رسیده نباشد. بهتر است هلو در مقادیری خریداری شود که به سرعت مصرف شود. هلو به راحتی فاسد میشود حتی اگر کامل رسیده نباشد. بهتر است هلو در مقادیری خریداری شود که به سرعت مصرف شود.
 +{{:​pic-peach.jpg?​direct |}}
 ===== آماده سازی ===== ===== آماده سازی =====
  
peach.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)