ابزار کاربر

ابزار سایت


alluser

آیا برنامه غذایی برای همه کاربران یکسان است؟!

اپلیکیشن خورشاد برای هر فردی متناسب با نیاز او و به صورت شخصی برنامه‌ی خاصی طراحی می‌کند که بین ۹۰۰ تا بیش از ۴۵۰۰ کالری می‌تواند باشد.

alluser.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)