ابزار کاربر

ابزار سایت


electrolyte

الکترولیت ها

بدن تعادل مایع را از طریق علمکرد موادی که الکترولیت نامیده می شوند، حفظ میکند. الکترولیت ها ترکیباتی معدنی هستند که زمانی حل شدن در آب به ذرات بارداری به نام یون تبدیل می شوند. در بیشتر مواقع منظور از الکترولیت ها سدیم، پتاسیم و کلر است. در شرایط طبیعی، مایع داخل سلول‌ها پتاسیم بیشتری دارد و مایع بیرون سلول سدیم و کلر بیشتر . فرآیندی که در آن از دیواره سلول سدیم به بیرون و پتاسیم به داخل رانده می‌شود تا تعادل حفظ شود، پمپ سدیم نامیده می‌شود. اگر این فرآیند متوقف شود، یون‌های سدیم داخل سلول ها باقی می‌مانند. سدیم آب را به خود می‌کشد و هر چه سدیم داخل سلولی بیشتر باشد آب بیشتر جذب سلول می‌شود و در نهایت سلول می‌ترکد و می‌میرد. پمپ سدیم، مانند یک ساعت، مانع از ایجاد این عدم تعادل می شود.

electrolyte.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)