ابزار کاربر

ابزار سایت


energy

انرژی (Energy)

برای بقا، موجودات زنده باید به گونه های مختلف انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. گیاهان انرژی خورشید را در پیوند های گلوکز ذخیره میکنند و ترکیب های مختلف کربوهیدرات، پروتئین و چربی را میسازند. حیوانها و انسانها مواد غذایی و انرژی را از طریق مصرف گیاهان و سایر حیوانات بدست می آورند.

بدن با سوخت و ساز (متابولیسم) غذا انرژی ذخیره شده در کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها و الکل را آزاد میکند. فرایند های سلولی انرژی را برای کارهای مورد نیاز حیات فراهم می کنند، فرایندهایی شامل: فعالیت های شیمیایی برای حفظ بافت های بدن، ارسال پیام های الکتریکی اعصاب، کارهای مکانیکی عضلات و تولید گرما برای تامین دمای بدن.  

انرژی مورد نیاز

هر فرد با توجه به سن، جنسیت، وزن، قد و تحرک فیزیکی به میزان مشخصی انرژی برای رشد و یا حفظ بدن نیاز دارد. در کودکان، زنان باردار و مادران شیرده تولید و ساخت بافتهای جدید و یا تولید شیر میزان انرژی مورد نیاز را افزایش میدهند. همچنین بیماری و جراحت ممکن است و صرف انرژی را کم یا زیاد کنند. وزن بدن یک نشانه توازن و یا عدم توازن در دریافت انرژی و تغذیه نامناسب می باشد؛ ارتباط میزان انرژی دریافتی و وزن

energy.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)