ابزار کاربر

ابزار سایت


exercise1

چرا افزودن فعالیت بدنی در اپلیکیشن اهمیت دارد؟

اپلیکیشن خورشاد با فرض آنکه کاربر فعالیت نرمال و عادی دارد بودجه روزانه را تعیین می‌کند. در صورتیکه کاربر فعالیت بدنی و یا ورزشی خاصی داشته‌باشد، متناسب با آن و مدت آن، بودجه کالری روزانه‌ی کاربر تغییر می‌کند. این نکته‌ی خیلی مهمی است تا فرد بتواند به میزان لازم در برنامه‌ی خود نکات تغذیه‌ای را رعایت کند تا هم دچار سو‌تغذیه نشود و هم بیشترین بهره را از ورزشی که انجام داده‌است بگیرد.

exercise1.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)