ابزار کاربر

ابزار سایت


fat_essential

اسید های چرب ضروری

اسید چرب ضروری، اسید چربی است که بدن به آن نیاز دارد ولی نمیتواند آن را از سایر چربی ها بسازد. باید تمام آن را از غذا به دست آورد. لیپولئیک که در روغن های گیاهی یافت میشود. یک اسید چرب ضروری است. دو اسید چرب دیگر (اسید لینولنیک و اسید آراشیدونیک) در موقعیت مبهمی قراردارند. بدن نمیتواند آن ها را از نشاسته بسازد اما اگر مقدار کافی اسید لینولنیک در دسترس داشته باشد، میتواند.

اسید لینو لئیک به حدی در غذا در دسترس که از یک رژیم عادی معمولاً تامین میشود.

دو اسید چرب ضروری دیگر، اسید آلفا لینولنیک و اسید لینو لنیک می باشند. اسید آبفا لینولنیک یک اسید چرب امگا ۳ می باشد که در روغن ماهی ، شیر و بعضی روغن های گیاهی یافت میشود. اسید لینولنیک یک اسید چرب امگا ۶ است که در روغن کافیشه و ذرت یافت میشود.

  • زنان ۱۲ گرم اید لینولنیک و ۱/۱ گرم اسید آلفا لینولنیک در روز باید دریافت کنند.
  • مردان ۱۷ گرم اسید لینولنیک و ۶/۱ گرم اسید آلفا لینولنیک در روز باید دریافت کنند.
fat_essential.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)