ابزار کاربر

ابزار سایت


fatty_acids

انواع اسید های چرب

تمام چربی ها ی موجود در غذا، ترکیبی از اسید های چرب است. متخصصان تغذیه اسید های چرب را به انواع اشباع شده، تک اشباع نشده یا چند اشباع نشده، تعریف میکنند. بسته به آنکه کدام اسید های چرب غالب باشند، یک غذا ویژگی های چربی های اشباع شده، تک اشباع نشده، چند اشباع نشده را پیدا می کند.

  • چربی اشباع شده: مانند کره، بیشتر از همه از اسید های چرب اشباع شده تشکیل شده است. چربی ها ی اشباع شده در دمای اتاق جامد هستند زمانی که سرد می شوند سفت تر میشوند.
  • چربی تک اشباع نشده: مانند روغن زیتون، بیشتر از اسید های چرب تک اشباع نشده تشکیل شده است. چربی های تک اشباع نشده در دمای اتاق مایع هستند و زمانی که سر میشوند، غلیظ تر میشوند.
  • چربی چند اشباع نشده: مانند روغن ذرت، بیشتر از همه از اسید های چرب چند اشباع نشده تشکیل شده است. چربی های چند اشباع نشده در دمای اتاق مایع هستند و زمانی که سرد می شوند نیز مایع باقی می مانند.

مارگارین به صورت مصنوعی با افزودن اتم های هیدروژن به بعضی از اسید های چرب غیر اشباع بوجود می آید. این فرآیند که هیدروژنیزاسیون نامیده میشود، روغنی مانند روغن ذرت را به چربی جامد تبدیل میکند تا بتوان از آن در محصولاتی مانند مارگارین، بدون آنکه روی میز آب شود، استفاده کرد. اسید چرب با اتم های هیدروژن اضافی، اسید چرب هیدروژنه نامیده میشود. نام دیگر اسید چرب هیدروژنه، اسید چرب ترانس است. اسید های چرب ترانس برای قلب خوب نیستند. این اسید های چرب اشباع شده تر هستند و مانند چربی های اشباع شده شریان ها را مسدود میکنند و سطح کلسترول را در خون بالا میبرد.

fatty_acids.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)