ابزار کاربر

ابزار سایت


grape

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
grape [2016/07/13 17:12]
pezhman
grape [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 10: خط 10:
 انگورهای سفت، سالم، پوشیده شده با گرد خاکستری و آنهایی که محکم به خوشه متصل هستند را برای خرید انتخاب کنید. انگورهای سبزی که به زرد متمایل هستند شیرین ترند. ​ انگورهای سفت، سالم، پوشیده شده با گرد خاکستری و آنهایی که محکم به خوشه متصل هستند را برای خرید انتخاب کنید. انگورهای سبزی که به زرد متمایل هستند شیرین ترند. ​
 از خریدن انگورهای نرم، چروک، لکه دار و آنهایی که در محل اتصال به خوشه سفید هستند خودداری کنید. از خریدن انگورهای نرم، چروک، لکه دار و آنهایی که در محل اتصال به خوشه سفید هستند خودداری کنید.
-{{ :​pic-grape.jpg?​direct |}} +{{:​pic-grape.jpg?​direct |}} 
 ===== آماده سازی ===== ===== آماده سازی =====
  
grape.1468413740.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)