ابزار کاربر

ابزار سایت


protein_overload

اضافه بار پروتئین

دریافت بیش از حد پروتئین می تواند به بدن مضر باشد مثلاٌ افرادی که بیماری کبدی یا کلیوی دارند درست نمیتوانند پروتئین را به اوره تبدیل کنند و یا آن را از راه ادرار دفع کنند. در نتیجه ممکن است سنگ های کلیوی اسید اوریک یا مسمومیت اورمیک ( زیادی اسید اوریک موجود در خون) ایجاد میشود. پزشکان در این موقعیت ها ممکن است رژیم غذایی کم پروتئین را به عنوان قسمتی از درمان توصیه کنند.

protein_overload.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)