ابزار کاربر

ابزار سایت


question108

چربي ها به چند دسته تقسيم مي شوند. كداميك مفيد هستند؟

چربي ها به سه دسته اشباع و غير اشباع و ترانس تقسيم مي شوند. مصرف چربي هاي اشباع را كاهش دهيد و بيشتر از روغن هاي گياهي مايع و غير اشباع استفاده كنيد.

question108.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)