ابزار کاربر

ابزار سایت


question134

محدوده مجاز مصرف شيرين كننده هاي مصنوعي چقدر است؟

در جدول زير مقادير مجاز قندهاي مصنوعي روزانه و معادل هاي آن براي هر كدام از قندها ذكر شده است:آسپارتام: مقدار مجاز روزانه 50 ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن، معادل 19-18 قوطي نوشابه رژيميساخارين: مقدار مجاز روزانه 5 ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن، معادل 9 تا 12 عدد بسته هاي كوچك ساخارينآسه سولفام پتاسيم: مقدار مجاز روزانه 15 ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن، معادل 32-30 قوطي نوشابه رژيميسوكرالوز: مقدار مجاز روزانه 5 ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن، معادل 6 قوطي نوشابه رژيمي

question134.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)