ابزار کاربر

ابزار سایت


question166

من نمي خواهم كسي بداند كه رژيم دارم ؟

اگر رژيم هاي مختلفي گرفته ايد ولي به دليل غير اصولي بودن و شكست در آن ها، نگران هستيد و مورد سرزنش بقيه قرار گرفته ايد مطمئن باشيد كه با رعايت برنامه غذايي خورشاد كه اصولي و علمي بوده كاهش وزن شما تضميني و ماندگار است. لازم نيست بلند فرياد بزنيد كه رژيم داريد ولي به ياد داشته باشيد كه ار با دوست يا يكي از بستگان كه مانند شما تمايل به كاهش وزد دارد در اين زمينه همراه شويد روند كاهش وزن شما بهتر خوتهد بود.

question166.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)