ابزار کاربر

ابزار سایت


question175

نمودار «تراز» انرژي چگونه كار ميكند؟

سمت چپ ترازو جيره روزانه انرژي مطابق برنامه ريزي و ميزان انرژي سوزانده شده با ورزش روزانه را و سمت راست ميزان انرژي دريافتي از غذاها را به تفكيك درشت مغذي ها نمايش ميدهد. عدد نمايش داده شده در پايه ترازو ميزان كالري باقيمانده روز است كه اگر منفي باشد يعني بيش از نياز روزانه انرژي از غذاها دريافت شده است.اگر لبه هر يك از ستونهاي سمت راست (كربوهيدرات، پروتئين و چربي) قرمز شود، يعني آن درشت مغذي بيشتر از نياز روز مصرف شده است و اگر كم رنگ باشد يعني كمتر از نياز روز مصرف شده است.

question175.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)