ابزار کاربر

ابزار سایت


question49

من براي اينكه اصراف نشود وقتي ته بشقابم غذا مي ماند حتي اگر سير شده باشم آن را مي خورم، نمي توانم اين عادت بدم را ترك كنم چكار كتم ؟

آيا تندرستي شما از ديگر چيز ها مهمتر نيست؟ پس آنچه آنرا به مخاطره مياندازد را اصلاح كنيد.ابتدا غذاي خود را جداگانه سرو كنيد و با اندازه گيري سهم هاي غذايي و كشيدن در ظرف از اين مشكل جلوگيري كنيد.

question49.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)