ابزار کاربر

ابزار سایت


question91

بهترين زمان براي خوردن هر وعده غذايي چه موقع است؟

يك رژيم مناسب شامل 5-6 وعده غذايي است كه تنظيم زمان مناسب وعده هاي رژيم حائز اهميت است. تعداد ساعات بيداري خود را به 6 قسمت تقسيم كرده و زمان وعده هاي غذايي را مشخص كنيد. به عنوان مثال چنانچه 15 ساعت بيدار هستيد، آنرا به 6 قسمت تقسيم كنيد بنابراين بايد براي هر 2.5 ساعت وعده هاي خود را تنظيم كنيد. يادتان باشد مصرف منظم 6 وعده غذايي متابوليسم شما را بالاتر نگه داشته و چنانچه وعده هاي خود را فراموش كنيد متابوليسم كاهش مي يابد. بهترين مساله نظم دريافت وعده ها است.

question91.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)