ابزار کاربر

ابزار سایت


restricted_energy_diet

رژیم انرژی محدود

برای کاهش وزن در اکثر موارد یک رژیم غذایی متعادل از همه گروه های غذایی که بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کالری کمتر از نیاز روزانه فرد داشته باشدتوصیه میشود. البته به غیر از انرژی، سایر نیازهای روزانه بدن به درشت مغذی ها و ریز مغذی ها باید در چنین رژیمی تامین شود.

حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد انرژی روزانه از کربوهیدرات ها، ۱۵ تا ۲۵ درصد از پروتئین ها باید تامین شود و میزان انرژی دریافتی از چربی ها نباید از ۳۰ درصد تجاوز کند. افزایش مصرف فیبر کاهش چگالی انرژی، افزایش احساس سیری با افزایش مدت تخلیه معده و کاهش بازده جذب داخلی را به دنبال دارد. ضمناً مصرف الکل و غذاهای حاوی شکر و کلا کالری های خالی باید بسیار محدود شود.

restricted_energy_diet.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)