ابزار کاربر

ابزار سایت


support_group_for_maintenance

گروه حامیان برای حفظ وزن

برای لاغر شدن و لاغر موندن، یک گروه از دوستان و کسانی که شما را حمایت کنند درست کنید. کسانی که شما را حمایت میکنند ولی در عین حال از شما می خواهند که مسئولیت‌پذیر و برای زندگی سالم خود مقید باشید.

این فرد می‌تواند همسر فرد باشد. مطالعه روی سه هزار نفر وقتی یکی از زن و یا شوهر شروع به عادت‌های زندگی سالم میکند، همسر وی هم احتمال بیشتری دارد که چنین کاری بکند.

support_group_for_maintenance.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)