ابزار کاربر

ابزار سایت


weight_assessment

بررسی وزن

میزان چربی بدن به سلامت مرتبط است. روشهای بررسی علمی چهار دسته هستند:

  1. نمایه توده بدنی BMI برابر نسبت وزن به کیلوگرم به مجذور قد به متر است و بیش از ۲۵ اضافه وزن و بیش از ۳۰ چاق محسوب می شود.
  2. اندازه دور کمر: اندازه دور کمر بیش از ۱۰۰ سانتی متر برای مردان و بیش از ۸۸ سانتی متر برای زنان خطرناک محسوب می شود و احتمال بیماری های قلبی زیاد است.
  3. نسبت دوره کمر به باسن: نسبت دور کمر به دور باسن اگز بیش از ۰/۸ در زنان و بیش از ۱ در آقایان باشد خطر بیماری های قلبی و عروقی بالا است.
  4. محاسبه درصد چربی بدن با استفاده از نمایه توده بدنی، سن و جنسیت (فرمول دورنبرگ)
weight_assessment.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)