ابزار کاربر

ابزار سایت


who_can_use_khorshad

چه کسی می تواند از خورشاد استفاده کند؟

آیا کسی که اضافه وزن ندارد هم میتواند از خدمات مشاوره و بسته های غذای خورشاد استفاده کند؟

بله.

همه افراد روزانه ده ها تصمیم کوچک و بزرگ درباره تغذیه خود می گیرند، چقدر بخورند، چه ساعتی بخورند، چه خوراکی هایی با بیماری و یا داروی خاصی چه واکنشی دارد و …. نکته اینست که تندرستی جسم و روان ما با تغذیه و سبک زندگی ما رابطه ای بسیار تنگاتنگ دارد. خورشاد برای هر فرد متناسب با شرایط وی برنامه غذایی طراحی می کند که باعث بهبود عمومی و یا حفظ سلامت شخص میشود. برای افرادی که اضافه وزن ندارند، رژیم تثبیت وزن طراحی میشود و برای کسانی که اضافه وزن دارند، رژیم کاهش وزن.

who_can_use_khorshad.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)